แนะนำหลักสูตรเบื้องต้น

แนะนำหลักสูตรเบื้องต้น

หลักสูตร Master’s Program of Business Administration in Southeast Asia ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 และปัจจุบันเป็นหลักสูตร MBA สำหรับนักเรียนต่างชาติแห่งเดียวในประเทศไต้หวันที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนทั้งหมด มีอาจารย์ประจำภาควิชา 2 ท่านและอาจารย์เฉพาะทางจากคณะอื่นๆอีก 13 ท่าน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 17 คน และนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วอีก 10 คน มีนักเรียนถึง 5 สัญชาติ นอกจากนี้ภาควิชาได้ร่วมมือกับ13บริษัทชั้นนำของไต้หวัน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกงานทุกการปิดภาคเรียนฤดูร้อน

 

 

เป้าหมายการพัฒนา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Master’s Program of Business Administration in Southeast Asia เพื่อปลูกฝังความสามารถด้านการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่นักธุรกิจชาวไต้หวันต้องการในการขยายตลาดในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหวังว่าจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของไต้หวันในการบ่มเพาะนักธุรกิจชาวต่างชาติที่มีความสามารถโดดเด่น

 

 

คุณสมบัติของหลักสูตร

  • เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนตลอดทั้งหลักสูตร และแผนการสอนเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจและการจัดการในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • คณะอาจารย์ร่วมมือกับหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อปลูกฝังความสามารถในทางปฏิบัติและหลีกเลี่ยงช่องว่างในการเรียนรู้
  • เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมจีน ปลูกฝังความสามารถในการสื่อสารระหว่างสองวัฒนธรรม
  • การเขียนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทเชิงปฎิบัติหรือรายงานทางเทคนิคที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในที่ทำงาน
  • ฝึกงานอย่างมืออาชีพในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานหลังจบการศึกษา

 

วิสัยทัศน์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดำเนินการและการจัดการการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การออกแบบตามหลักสูตรมุ่งเน้นปัญหาโดยสอดคล้องกับความต้องการของการจัดการธุรกิจของตลาดไต้หวันและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยอาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการ เศรษฐกิจภูมิภาคและวัฒนธรรมจากคณะต่างๆ  อาทิ  Dept. of Educational Management, Dept. of Education, Dept. of Culture Industry, Dept. of Social & Regional Development 

 

2.เพื่อปลูกฝังความสามารถด้านภาษาจีนที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีนสำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกเหนือจากวิธีการสอนที่สร้างสรรค์และเน้นการปฏิบัติที่ใช้ในหลักสูตรแกนกลางวิชาชีพแล้ว ยังมีการวางแผนหลักสูตรเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีน รวมถึงหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาอีกด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะทำให้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่ดีเยี่ยมในไต้หวัน และสามารถพัฒนาตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

 

3. เพื่อปลูกฝังความสามารถในการจัดการและบริหารธุรกิจสำหรับภูมิภาคไต้หวันและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อหลีกเลี่ยงช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการปฏิบัติงานจริง นักเรียนจะต้องนำวิชาความรู้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ด้วยการฝึกงานที่สถานที่ทำงานจริง นอกเหนือจากการดูแลโดยคณะอาจารย์ นักเรียนยังจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในสถานที่ทำงาน สถานที่ฝึกงานส่วนใหญ่เป็นบริษัทไต้หวันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือบริษัทจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในพื้นที่ไต้หวัน รวมถึงองค์กรบริการที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะจัดขึ้นตามความสนใจ ความต้องการ หรือความถนัดของนักเรียน

เพราะเป็นหลักสูตร MBA ที่เน้นการปฏิบัติ จึงอนุญาตให้นักเรียนทำpractice-oriented technical reportแทนการทำวิทยานิพนธ์ได้ ทั้งนี้หลักสูตรได้มุ่งเน้นไปที่บริษัทจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไต้หวัน ผู้สำเร็จการศึกษาจึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารจัดการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง บัณฑิตจะกลายเป็นผู้ความต้องการของนักธุรกิจชาวไต้หวันโดยตรง

 

แนวทางหลังจบการศึกษา

  • ดำรงตำแหน่งด้านการวางแผนการตลาดท้องถิ่นการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาธุรกิจสำหรับนักธุรกิจชาวไต้หวันในภูมิภาคอาเซียน
  • ดำรงตำแหน่งผู้ประสารงานที่สำคัญระหว่างสำนักงานใหญ่ในไต้หวันของบริษัทไต้หวันและบริษัทย่อยของประเทศอาเซียน
  • ดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศอาเซียน

 

 

 

ระยะเวลาการศึกษาโดยเฉลี่ย : 2ปี

 

โครงสร้างหลักสูตร รวมจำนวนหน่วยกิต 32 หน่วยกิตหมวดวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต, หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต

 

 

 

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สอบผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาจีน TOCFL Level 3 ขึ้นไป หรือหลักฐานความสามารถเทียบเท่า เช่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะหรือแผนกภาษาจีน ,จบการศึกษาจากมัธยมหรือมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน

 

 

ระยะเวลาการรับสมัคร (โปรดดูวันที่ตามคุณสมบัติของคุณ)

1. นักเรียนทั่วไป (ชาวต่างชาติที่เปลี่ยนสัญชาติเป็นไต้หวัน จะได้รับสิทธิพิเศษ) ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนกันยายน

2. Overseas Chinese Students: ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน ถึง วันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี

เว็บไซต์  https://enroll.ntue.edu.tw/oversea

3. International Students: ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 30 เมษายนของทุกปี

เว็บไซต์  https://enroll.ntue.edu.tw/foreign